Rok Sedembolestnej Panny Márie

Putovný obraz Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie roku 2014 bol požehnaný v Národnej Svätyni Sedembolestnej Panny Márie požehný Obraz, ktorý priniesli do našej farnosti manželia Koisoví. Každý týždeň je tento obraz v inej rodine. Rodina ktorá prijíma obraz sa každý deň modlí (spoločne) ruženec k Sedembolestne Panne Márii. Súčasťou obrazu je aj zvláštny ruženec k Sedembolestnej. (7x7 Zdravasov...) Zapísať ja môžete v sakrstii kostola v Bielom Kostole i Ružindole.
Hlavné úmysly modlitby: Za pokoj a mier vo svete, za náš slovenský národ a za duchovné obrátenie našej farnosti k Pánu Bohu.

 
Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie
 
 
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.
 
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.
 
Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej Matke, Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a Vykupiteľovi.
 
Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej Európe.
 

 
Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania Panny Márie.
 
 
 
Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár KBS
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska