Rmskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel.5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Apríl 2021

Po 5. Veľkonočný pondelok 9.00    online FB † Cecília Jurišičová - ročná
Ut 6. Veľkonočný utorok 17.00    online FB Za zdravie a Božiu pomoc pre Víta a Annu
St 7. Veľkonočná streda 17.00    online FB Za požehnanie a Božiu pomoc pre Sofiu
Št 8. Veľkonočný štvrtok 17.00    online FB † Pavol Dzurek, r.o.s. † sestra a švagrina
Pi 9. Veľkonočný piatok 17.00    online FB † Emília Peterková
So 10. Veľkonočná sobota 8.00    online FB Poďakovanie za dar života pre Janku pri živ. Jubileu
Ne 11.
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Božieho milosrdenstva
  Za farníkov
9.00     online FB
† Vlasta Štefaničková (mesačná)

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

FB - vysielanie cez sociálnu sieť Facebook

 

>- Od 18. Do 25.1anuára prežďvame týždeň modlltleb za jednotu kresťanov. > Pán Boh zaplať za mIlodar Eur. > Pokračujeme v onllne prenosoch cez FB. Pri sv. omši sa aj doma správajme astojne, odpovedajme, spievajme, kfaknime si... ProsIm rodičov tretiakov, ktorĺ sa prlpravujú na 1. Sv. prijimanle, aby využívali možnostl, ktoré ponúka TV Lux a internetové stránky v prĺprave ich detĺ na prijatie svIatostĺ. Povzbudzujem deti a Ich rodlčov, aby sa zapojili do akcie „nakresli svojho krstného patróna", ktorá sa bude vyhodnocovať budúcu nedefu. Svoj výkres môlete odovzdať na lavičke pred farou, alebo ho poslať vo forme fotografie. Vzhfadom na obmedzenla Je zakázané thromaždovať sa v kostoloch. „Duchovné služby" sa vysluhujú len IndIvIduálne. V prĺpade záujmu o sv. spoved, sv. kontaktujte kňaza vždy najskôr telefonicky. Rovnako pri vybavovani rfalš(ch záležitosti (pohreb...) kontaktujte kňaza telefonicky. 
- Prežívame najväčší sviatok v roku. Okolo 12.00 môžeme cez TV LUX sledovať priamy prenos požehnania sv. Otca Urbi et orbi.
 
- Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu sv. Trojdnia.
 
- V prípade záujmu o veľkonočné prijatie sviatostí kontaktujte prosím svojho p. farára telefonicky. Individuálna
pastorácia je od 1.4. dovolená.