SVIATOSTI

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť zmierenia a Eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Eucharistia (sv. prijímanie)
 4. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)
 5. Pomazanie chorých
 6. Posvätná vysviacka (kňazstvo)
 7. Manželstvo


  SVÄTENINY


  Medzi sväteniny patria rôzne požehnania (Kríža, ruženca, matky pred pôrodom, pred cestou, požehnanie auta, požehnanie domu....) Vyslúženie výchto svätenín si dohodnite s kňazom osobitne po sv. omši, alebo telefonicky.

  Pohreb
   

  Vyslúženie pohrebu treba dohodnúť vopred k kňazom osobne, alebo telefonicky.
  Dátum a čas pohrebu si pozostalí dohodnú s kňazom pred určením času pohrebu pohrebnou službou.
  Pred pohrebom môže byť za zosnulého odslúžená sv. omša. (Podľa možnosti kňaza)
  Zákon o pohrebníctve určuje, že telo zosnulého nemôže byť pochované skôr, ako 48 hodín od okamihu smrti, určeného obhliadajúcim lekárom.
  Pozostalí pred pohrebným obradom doručia na Farský úrad List o prehliadke mŕtveho.
  Pozostalí si ďalej dohodnú: Zvonenie s kostolníkom, Spevákov na pohreb...
  Do pôsobnosti Farského úradu v Ružindole patria obecné cintoríny v Ružindole a v Bielom Kostole.