Prvá bolesť - Simeonovo proroctvo

   

 

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

 

v pokoji podľa svojho slova,

 

 

lebo moje oči uvideli

 

 

tvoju spásu,

 

 

ktorú si pripravil

 

 

pred tvárou všetkých národov:

 

 

svetlo na osvietenie pohanov

 

a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

 

 

 

 

V slovách proroka Simeona, adresovaných priamo Panne Márii, sa završujú a svoju definitívnu interpretáciu nadobúdajú predpovede, ktoré sa Panna Mária dozvedela pri Zvestovaní, a ktoré sama vyjadrila slovami Magnifikatu. V ňom Mária vyjadruje svoju vieru v Božiu silu, v silu Božieho ramena, ktoré rozptyľuje pyšných, zosadzuje z trónov mocných,  bohatých prepúšťa naprázdno. A naopak, povyšuje ponížených, nasýti hladných, ujíma sa svojho služobníka. Teraz sa Panna Mária od Simeona dozvedá, že tým mocným Božím ramenom sa stane vlastne jej Syn, že to on je ustanovený na pády pyšných, mocných a bohatých, a na povstania ponížených, hladných a slúžiacich. Jeho pokora pokorí pyšných, jeho slobodne prijatá a láskyplná bezmocnosť odzbrojí mocných, jeho zmysluplná chudoba zneistí bohatých. Mária v Magnifikate chválila Boha, že sa ujal svojho služobníka Izraela, ktorý bude verný prisľúbeniam daným Abrahámovmu pokoleniu.

    Teraz sa Mária dozvedá, že v tom Izraeli okrem Božích služobníkov budú Bohu mnohí protirečiť a odporovať.  Znamením a kritériom bude Ježiš Kristus. A nebude to iba čosi vonkajškové, lebo uprostred ľudu Izraela vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. Sŕdc, ktoré budú nútené zaujať pred jej Synom a voči jej Synovi postoj. Neprišiel priniesť pokoj, ale rozdelenie (Lk 12, 51). A ona na tomto bolestnom a očistnom procese bude mať priamy podiel, lebo jej dušu prenikne meč, ako preniká trhavá pálčivá bolesť každú matku vidiacu rozdelenie jej synov a dcér. Tú dušu, ktorá u Alžbety velebila Pána a jasala v ňom ako v Spasiteľovi.  Tú oduševnenosť, s akou prisľúbila byť služobnicou Pána. Teraz sa táto predpoveď kompletizuje:  jej službou teda bude obetovanie bolestí duše v duchu slov nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto si Panna Mária uvedomila pri stretnutí sa so Simeonom, vzala si jeho slová k srdcu a začala spolu trpieť so svojim Synom, aby raz s ním mohla aj kraľovať. Obetujme i my svoje bolesti, spojme sa skrze ne s Ježišom a Máriou, aby po skončení našej pozemskej púte, sme s nimi mohli v nebi spolu kraľovať.