Druhá bolesť - útek do Egypta

Egypt: bol pokladaný za tradičné útočisko pre Židov. Starozákonné texty spomínajú menovite Jeroboamov útek do Egypta (1Kr 11,40) a tiež Uriášov (Jer26,21)  a útek kňaza Oniáša

- citát "z Egypta som povolal svojho Syna" pochádza od proroka Ozeáša (11,1): "Keď bol Izrael ešte dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho Syna". Ježiš je tu teda prezentovaný ako predstaviteľ nového Izraela, ktorého sa najoprávnenejšie týka titul "Božieho Syna" a teda nového Mojžiša. V Ježišovi prichádzajúcom z Egypta sa završujú celé dejiny spásy, ktorých východiskom a referenčným rámcom je oslobodenie z Egypta a Zmluva. Ako nový Mojžiš vyhlási Ježiš zákon novej zmluvy v Reči na hore.

Vyvraždenie neviniatok: Herodesovým predobrazom je v Starom Zákone faraón, ktorý dal tiež vyvraždiť prvorodených v židovských rodinách s cieľom zabrániť Mojžišovmu narodeniu. Ježiš sa tu opäť javí ako druhý Mojžiš, ktorý po prekonaní hrozby nového faraóna Herodesa bude musieť vyslobodiť  svoj ľud raz a navždy, definitívne.

Herodes: vynikal mimoriadnou krutosťou, nechal utopiť svojho zaťa, zavraždiť svojich synov Alexandra a Aristobula, obesiť vlastnú manželku Mariamne, päť dní pred smrťou nechal zavraždiť svojho najstaršieho syna Antipatra, nariadil po svojej smrti zabiť všetkých významných Židov Jericha, aby bol na jeho pohrebe dostatočný nárek.

        
V slovách anjela vyzývajúcich k návratu z Egypta možno vidieť narážku na Exodus. Vtedy Pán v Madiáne vyzval Mojžiša k návratu do Egypta, pretože osoby číhajúce na jeho život pomreli. Čiže ako smrť faraóna umožnila Mojžišovi návrat do Egypta, tak smrť Herodesa umožňuje Ježišovi opustiť ho. Je zaujímavé, že hoci anjel oznamuje smrť jednej osoby v podobe Herodesa, predsa používa množné číslo. V Matúšovom podaní mal teda Ježiš akoby znovuprežiť  dejiny svojho národa, nielen faraónovo prenasledovanie, ale aj oslobodenie z Egypta ako symbol všetkých predchádzajúcich oslobodení.

 

Obsahom druhej bolesti je  vedomie Panny Márie ako Matky, že:

-          niekto chce siahnuť na život jej dieťaťa.

-          namiesto pokojnej výchovy musí svoje dieťa zachraňovať útekom mimo domoviny musí s vlastnou rodinou zdieľať osud bezdomovcov, exulantov, vyhnancov

-          musí pretrhnúť domáce vzťahy a kontakty v záujme záchrany toho najvzácnejšieho kontaktu a vzťahu, vzťahu k Synovi.

-          dozvedá sa o vyvraždení neviniatok, z ktorých jedným mal byť  aj jej Syn