Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti."(KKC 1601)

Apoštol Pavol hovorí: "Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil."(Ef 5, 25-26) A hneď dodáva: "Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi."(Ef 5, 31-32).

 

Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva

  1. O svojom úmysle uzavrieť sviatosť manželstva nás príďte informovať čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred sobášom. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.
  2. Vykonať si po dohode s kňazom predmanželskú prípravu. Sú to 3 stretnutia na dôležité témy týkajúce sa manželstva (z toho 2 sa absolvujú na farskom úrade sv. Mikuláša v Trnave a posledné u miestneho farára).
  3. Čo najskôr obaja spísať na matričnom úrade štátnu sobášnu zápisnicu. K tomu budete potrebovať rodné listy a občianske preukazy.
  4. V dohodnutom čase spísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade. K tomu potrebujete:

     
a) krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich môžete na farskom úrade v mieste, kde ste boli krstení). Krstné listy nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

b) v prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, je potrebné doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho trvalého bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov)

c) štátnu sobášnu zápisnicu

d) údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo)