Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu Svätom, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (porov. KKC 1213).

 

Krst dieťaťa v našej farnosti

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade.

Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.
Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby rodičia dieťaťa si vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.
Poučenie pred prijatím sviatosti si rodičia dohodnú s kňazom individuálne..
Na krst si prineste krstnú košieľku, kde môže byť vyšité meno dieťaťa a dátum krstu; krstnú sviecu.

 

Požiadavky na krstného rodiča

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné: 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.  (KKP kán. 874)

 

 

 • Konkrétne podmienky pre vyslúženie sviatosti krstu vo farnosti Ružindol.

 •  
 • Krst dospelého žiadateľa:
 •  
 • Dospelý človek nad 18 rokov môže požiadať o vyslúženie sviatosti krstu osobne u kňaza vo farnosti. Množia sa prípady dospelých ľudí, ktorí po dokonalom zvážení žiadajú o prijatie do Cirkvi, Kristovho mystického tela. Chcú žiť podľa hodnôt evanjelia Ježiša Krista. Dospelý človek sa pripravuje na krst určitý čas, zvyčajne 2 roky, aby dospel vo viere a začlenil sa do spoločenstva veriacich. Po prihlásení nastupuje na prípravu, ktorá sa volá katechumenát. Obsahuje spomínané poznávanie právd viery, odovzdávanie viery prostredníctvom Božieho Slova, modlitby a spoločenstva veriacich kresťanov.
 • Po príprave je katechumen pokrstený biskupom na veľkonočnú vigíliu v katedrálnom chráme. Ďalšou možnosťou je krst vo farskom kostole v Ružindole, ak prvej možnosti bránia vážne skutočnosti a krst v Ružindole dovolí pán arcibiskup. Katechumen si vyvolí kresťanské meno a môže si vybrať zo spoločenstva veriacich tzv.krstného rodiča (patróna).
 •  
 • Krst nedospelého (dieťaťa) - konkrétne požiadavky:

         Prosím o dodržanie týchto zásad

 

 1. O krst žiadajú rodičia dieťaťa kňaza osobne po dohovore v kancelárii fary.
 2. Do pôsobnosti našej farnosti spadajú obce Ružindol a Biely Kostol.
 3. Deti z iných farnosti môžu byť po písomnom povolení miestneho správcu farnosti pokrstené iba ak spĺňajú všetky požiadavky stanovené Cirkvou. Ak nespĺňajú, žiadajú o vyslúženie krstu svojho farára a všetky záležitosti riešia s ním. Prijatie dieťaťa z inej farnosti po prepustení miestnym správcom farnosti nie je automatické. Krst je prvá a základná sviatosť, ktorá je veľkou možnosťou priblížiť sa k Pánovi aj celej rodine dieťaťa.
 4. Ak existuje vážny a oprávnený dôvod, miestny správca farnosti  Ružindol vydá na žiadosť rodičov prepustnie ku krstu dieťaťa v inej farnosti. V takomto prípade všetky záležitosti (zapísanie, poučenie...) riešia rodičia s miestnym správcom farnosti. Ak správca farnosti Ružindol takéto prepustenie rodičom dieťaťa  udelí, rodičia a dieťa neprestávajú byť farníkmi farnosti Ružindol. Oprávneným dôvodom môže byť, že farníci dlhodobo a pravidelne aspoň každú nedeľu navštevujú konkrétny kostol v inej farnosti alebo sa aktívne angažujú v tej konkrétnej farnosti.
 5. Dieťa môže byť pokrstené iba rodičom, ktorí bývajú v Ružindole alebo v Bielom Kostole, bez ohľadu na to čo píšu oficiálne doklady. Farníkom sa človek nestáva papierom, ale fyzickou prítomnosťou (bývaním) na území obcí Ružindol a Biely Kostol.
   
 6. K platnému a dôstojne vyslúženému krstu je potrebné, nasledujúce požiadavky:
  1. Rodičia sú praktizujúci veriaci (Obaja navštevovali bohoslužby aspoň každú nedeľu, denne sa modlia, viedli svoje staršie deti k sviatostnému životu s Bohom, Obaja rodičia pristupovali pravidelne k sviatostiam, svoje staršie deti zapísali v škole na vyučovanie náboženstva, ...)
  2. Rodičia majú uzatvorené sviatostné manželstvo pred tvárou Cirkvi (Prijali sviatostné manželstvo v katolíckom kostole, alebo kaplnke)
  3. Krstní rodičia sú praktizujúci kresťania (prijali sv. birmovania, navštevujú aspoň nedeľné bohoslužby, svoje deti vedú k Bohu modlitbou, vyučovním náboženstva...) Krstným rodičom môže byt iba osoba, ktorá žije v usporiadanom kresťanskom manželstve, alebo slobodná osoba, ktorá žije bez partnera v jednej domácnosti. Krstný rodič nemôže byť neveriaci, člen inej cirkvi a náboženskej spoločnosti, človek nepraktizujúci vieru a
  4. Rodičia a Krstní rodičia abslovovali stretnutie s kňazom na ktorom sa zopakujú základné pravdy viery a vysvetlí sa význam prijatia sv. krstu a úlohy, ktoré pre nich z toho vyplývajú.
  5. Rodičia zabezpečia pre dieťa krstnú košielku a krstnú sviecu. Na košielku je vhodné napísať meno, resp. mená dieťaťa, dátum a miesto krstu (nie je to však povinnosť napísať).
  6. Na krst a sv. omšu ktorá mu predchádza rodičia a krstní rodičia pozvú čo najviac svojich príbuzných a priateľov, nakoľko ide o obrovskú udalosť v živote viery ich rodiny...
  7. Rodičia ešte pred narodením vyberú dieťaťu kresťanské meno. Ak meno nemá kresťanský základ a ani svätého patróna, vyberú druhé, kresťanské meno. Mien môže byť aj viac. Napr. Erik Mária Filip, alebo Timea Mária. Je vhodné tieto mená zaznačiť s dátumom a miestom krstu na krstnú košielku.