Vysluhovanie sviatostí vo farnosti

07.07.2019 16:21

Farnosť Ružindol je starobylá farnosť v blízkosti Trnavy. Jej základ tvorí spoločenstvo veriacich v Trojjedníného Boha, ktorí žijú v obciach Ružindol a Biely Kostol. Farským kostolom je kostol sv. Bartolomeja v Ružindole. Filiálny kostol je kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole. 

Veriaci žijúci v týchto obciach sú riadnymi farníkmi tejto farnosti, ktorí spadajú pod jurisdikciu svojho farára. 

Farníci, ktorí žijú na území týchto obcí môžu požiadať o prijatie sviatostí vo svojom farskom resp. filiálnom kostole, podľa pravidiel, ktoré vydal otec arcibiskup a podľa pravidiel, ktoré určil farár farnosti. 

Veriaci z iných farností žiadajú o vyslúženie sviatostí svojho farára, nakoľko farár nemá za bežných okolností právo vysluhovať sviatostí týmto veriacim. Rovnako kňaz v inej farnosti nemá za bežných okolností právo vysluhovať sviatosti farníkom z našej farnosti.

Sviatosti sa vysluhujúv spoločenstve veriacich, teda nejde o súkromnú záležitosť jednotlivocov, resp. rodiny. 

Je snahou farnosti začleniť každého do živého spoločenstva cirkvi vo farnosti. 

Ako znak živého spoločenstva môžeme vnímať: účasť na spoločených aktvitíách farnosti (sv. omša, sv. spoveď, procesia Božieho Tela, účasť na farských akciách pre dospelých i deti, púte, športové aktvity poriadané farnosťou, detský spevácky zbor, účasť na stretkách pre deti  a mládež, účasť na sv. omšiach pre deti, pravidelné upratovanie kostola, účasť na dobrovoľníckych aktivitách a iné).

Veriaci, ktorí nežijú aktívne vo farnosti sa snažia o nápravu stavu, aby mohli byť živými členmi farnosti.

Ak nie sú splnené všetky podmienky k udeleniu sviatostí, ktoré určeuje Cirkev, môže farár odložiť vyslúženie sviatosťí na čas, kým nebude prekážka odstránená (nie odmientnúť!).

Sviatosti sú záležitosťou Cirkvi - farnosti, nie školy, ani inej organizácie. Každý učiťeľ náboženstva resp. náboženskej výchovy z inej farnosti vie, že nemôže prijať prihlášku dieťa z farosti Ružindol na prípravu k sviatostiam krstu, sv. spovede, Eucharistie, alebo birmovky.

Sviatosť krstu sa vysluhuje vo farskom kostole, vo výnimočných prípadoch i vo filiálnom kostole

Sviatosť birmovania sa vysluhuje vo farskom kostole spravidla raz za tri roky.

Slávnosť 1. sv. Prijímania sa slávi v oboch kostoloch, podľa miesta bydliska

Sviatosť manželstva sa vysluhuje v oboch kostoloch, podľa požiadaviek žiadateľov.

 

 

Prihlasovací formulár na prijatie sviatosti 1. sv. spovede a Eucharistie je potrebné odovzdať najneskôr do 15. septembra 2019

Prihasovací formulár na prijatie sviatosti birmovania je potrebné odovzdať kňazovi osobne najneskôr do 15. októbra 2019

Prihlasovacie formuláre sú k dispozícii v sakristii kostolov v printovej podobe.