Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy August 2017

Po 14. Sv. Maximilián Kolbe 18.00 RU † Viliam Viskupič
Ut 15.
Nanebovzatie Panny Márie
17.30 BK † rodina Ilavská a Balážová
19.00 RU Poďakovanie za 35 r. manželstva
St 16. Sv. Štefan Uhorský 8.00 RU  
Št 17.   18.00 BK Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o ďalšie milosti
Pi 18. Sv. Helena 18.00 RU † Martin a Terézia Klokneroví
So 19.   18.00 BK  
Ne 20.
20. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † rodičia z o.s.
10.30 RU † Štefan Krutek

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

- Prosím rodičov detí, aby si deti, ktoré idú na „krížik“ dali prst na ústa. 

- V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Nezabudnime tento deň zasvätiť Pánu Bohu, podobne ako nedeľu a zúčastniť sa aj na sv. omši.

- Hodová slávnosť bude v Ružindole ku cti patróna kostola a farnosti v nedel’u 27. augusta. 

- Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prác v kostole a na fare.


- Krstným rodičom môže byť ten, kto spÍňa tieto základné požiadavky Cirkvi (porov. KKP, Kán. 872-874): 

1. Pokrstený kresťan katolík (muž, alebo žena) 
2. Prijal Eucharistiu 
3. Prijal sviatosť birmovania  
4. Má aspoň 16 rokov (Je možné udeliť výnimku) 
5. Je vzorom kresťanského života pre rodičov i dieťa - zúčastňuje sa na každej nedeľnej Eucharistii 

6. Prijal sviatosť manželstva (môže byť aj slobodný, resp. ovdovený, ale nie žijúci na spôsob manželstva bez manželstva) 
7. Krstnými rodičmi môžu byť aj dvaja ľudia, ale nemôžu to byť dvaja muži, resp. dve ženy. 

8. Krstného rodiča vyberajú samotní rodičia dieťaťa 

Ak jedna z týchto požiadaviek nie je splnená, je potrebné nájsť iných krstných rodičov.