Vyvrcholenie Svetových dní mládeže v brazílskom Rio de Janeiro

29.07.2013 13:34

Nedeľným programom vyvrcholili Svetové dni mládeže v brazílskom Rio de Janeiro. Posledný deň patril slávnostnej svätej omši, po ktorej Svätý Otec oznámil miesto najbližšieho spoločného stretnutia. 

1. Nedeľná svätá omša za účasti 3 miliónov veriacich 
2. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Krakove 
3. Koniec apoštolskej cesty Františka v Brazílii 

ad 1. Posledný deň návštevy Svätého Otca Františka v Brazílii začal svätou omšou, ktorou vyvrcholili Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro. Svätú omšu slávil na priestranstve na pláži Copacabana, kde sa v sobotu večer odohrala aj modlitbová vigília. Na záverečnej slávnosti sa zišlo približne 3 milióny ľudí. 

Priestranstvo v Guaratibe, kde sa pôvodne mala konať vigília a záverečná svätá omša, nazvané Campus fidei, nemohlo byť využité kvôli výdatnému dažďu v posledných dňoch. Ako oznámil na začiatku svätej omše arcibiskup Ria de Janeiro Mons. Orani Tempesta, toto priestranstvo bude využité v duchu výziev, ktoré predniesol František vo svojich príhovoroch. Starosta Ria totiž rozhodol, že na tomto mieste bude vybudovaná štvrť s bývaním pre 20-tisíc ľudí. Stretom tejto štvrti bude 33 metrov vysoký pozlátený kríž, ktoý bol vztýčený práve pre stretnutie mládeže v Riu. 

Na bohoslužbe pod šírym nebom bolo prítomných viac než 3 milióny mladých ľudí. František vo svojej homílii, ktorú predniesol striedavo v portugalčine a španielčine, vyšiel z verša sv. Matúša, ktorý sa stal mottom týchto Svetových dní mládeže "Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov". Prinášame ju v plnom znení: 

*

Drahí bratia a sestry, drahí mladí!

„Choďte teda a učte všetky národy“. Týmito slovami sa Ježiš obracia na každého z vás, aby vám povedal: „Bolo veľmi pekné zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže, prežívať vieru spoločne s mladými, ktorí prišli zo všetkých strán sveta - teraz však musíš ísť a odovzdať túto skúsenosť aj iným.“ Ježiš ťa volá k tomu, aby si prijal misiu učeníka. Čo nám dnes hovorí Pán vo svetle Božieho slova, ktoré sme práve počuli? Čo nám dnes hovorí Pán? Tri slová: Choďte, bez strachu, aby ste slúžili.

1. Choďte. Počas týchto dní ste tu v Riu mali príležitosť stretnúť sa s Ježišom, stretnúť ho spoločne, pocítili ste radosť viery. Avšak skúsenosť tohto stretnutia nemôže zostať uzatvorená vo vašom živote, alebo len v malej skupinke vašej farnosti, v hnutí, či vo vašej komunite. Bolo by to ako vziať kyslík plameňu, ktorý má horieť. Viera je plameň, ktorý je o to živší, o čo viac sa oň delíme, o čo viac ho odovzdávame, aby všetci mohli spoznať, milovať a vyznávať Ježiša Krista, ktorý je Pánom života a dejín (por. Rim, 10, 9). 

Dávajte však dobrý pozor! Ježiš nepovedal: ak sa vám chce, ak máte čas, ale „Choďte!“ Povedal: „Choďte a učte všetky národy“. Deliť sa so skúsenosťou viery, vydávať svedectvo o viere a ohlasovať evanjelium je mandát, ktorý Pán zveruje celej Cirkvi, i tebe. Je to však príkaz, ktorý sa nerodí zo snahy získať vládu alebo z vôle po moci, ale zo sily lásky, z toho, že Ježiš ako prvý prišiel medzi nás a dal nám nielen niečo zo seba, ale dal sa nám celý. Dal svoj vlastný život, aby nás zachránil a ukázal nám Božiu lásku a milosrdenstvo. Ježiš sa k nám nechová ako k otrokom, ale ako k slobodným, k priateľom, bratom; a nielenže nás posiela, ale nás aj sprevádza, je nám neustále nablízku v tejto misii lásky. 

Kam nás posiela Ježiš? Niet hraníc, niet limitov: posiela nás ku všetkým. Evanjelium je pre všetkých, nielen pre niektorých. Nie je len pre tých, ktorí sa nám zdajú najbližší, najchápavejší, najpohostinnejší. Je pre všetkých. Nemajte strach ísť a zaniesť Krista do každého prostredia, aj na životné periférie, aj tým, ktorí sa zdajú byť celkom vzdialení, celkom ľahostajní. Pán hľadá všetkých a chce, aby všetci pocítili hrejivú silu jeho milosrdenstva a jeho lásky.

Chcel by som predovšetkým, aby tento Kristov mandát „Choďte“ zaznel vo vás, mladých Cirkvi Latinskej Ameriky, ktorí ste zapojení v kontinentálnej misii podporovanej biskupmi. Brazília, Latinská Amerika a celý svet potrebuje Krista. Svätý Pavol hovorí: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9,16). Tento kontinent prijal ohlasovanie evanjelia, ktoré poznačilo jeho život a prinieslo mnoho ovocia. Dnes je toto hlásanie zverené aj vám, aby znovu zaznelo s obnovenou silou. Cirkev vás potrebuje, potrebuje entuziazmus, kreativitu a radosť, ktoré sú pre vás charakteristické. Veľký apoštol Brazílie, blahoslavený José de Anchieta sa vydal na misie, keď mal len devätnásť rokov. Viete, aký je najlepší prostriedok na evanjelizáciu mladých? Mladý človek. Toto je cesta, ktorou vám treba kráčať. 

2. Bez strachu. Niekto by si mohol myslieť: „Nemám žiadnu špeciálnu formáciu, ako môžem ísť a ohlasovať evanjelium?“ Drahý priateľ, tvoj strach sa veľmi nelíši od strachu Jeremiáša – počuli sme to práve v čítaní –, keď ho Boh povolal, aby sa stal prorokom. „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Boh vraví aj vám to isté, čo povedal Jeremiášovi: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ (Jer 1,6.8) 

„Neboj sa!“ Keď ideme ohlasovať Krista, on sám nás predchádza a vedie. Keď posielal svojich učeníkov na misiu, sľúbil im: „Ja som s vami po všetky dni“ (Mt 28, 20). A toto platí aj pre nás. Ježiš nás nikdy nenechá samých, nikdy nikoho nenechá samého. Vždy nás sprevádza. 

A Ježiš nepovedal „Choď,“ ale „Choďte“. Sme poslaní spoločne. Drahí mladí, uvedomujte si blízkosť celej Cirkvi a tiež silu spoločenstva svätých v tomto poslaní. Keď spoločne čelíme výzvam, sme silní, objavujeme zdroje, o ktorých sme ani nevedeli, že ich máme. Ježiš nepovolal apoštolov, aby žili v izolácii, povolal ich, aby vytvorili spoločenstvo. Chcel by som sa obrátiť aj na vás, drahí kňazi, ktorí spolu so mnou slávite eucharistiu: prišli ste, aby ste sprevádzali mladých a je veľmi pekné zdieľať túto skúsenosť viery. Určite vás to všetkých omladilo, mladí vedia nakaziť mladosťou. Ale je to len jedna etapa na ceste. Prosím vás, pokračujte aj naďalej v ich sprevádzaní, so štedrosťou a radosťou, pomáhajte im aktívne sa zapájať do života Cirkvi, aby sa nikdy necítili osamelí! A tu by som chcel zo srdca poďakovať skupinám pastorácie mládeže, hnutiam a novým komunitám, ktoré sprevádzajú mladých v ich skúsenosti byť Cirkvou, s toľkou kreativitou a toľkou odvahou. Pokračujte ďalej a nemajte strach. 

3. Posledné slovo: „pre službu“. Na začiatku žalmu, ktorý sme spievali, sú tieto slová: „Spievajte Pánovi novú pieseň“ (Ž 95, 1). Aký je náš nový spev? Nie sú to len slová, nie je to iba melódia, ale je to spev života; znamená to dovoliť, aby sa náš život identifikoval so života Ježiša, znamená to zdieľať jeho city, myšlienky, činnosti. A Ježišov život je životom pre druhých – Ježišov život je životom pre druhých, je to život služby. 

Svätý Pavol v čítaní, ktoré sme práve počuli, hovorí: „Stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal“ (1 Kor 9, 19). Kvôli ohlasovaniu Ježiša sa Pavol stal „služobníkom všetkých“. Evanjelizovať znamená v prvej osobe vydávať svedectvo o Božej láske, znamená to prekonať naše sebectvá a slúžiť – zohnúť sa, aby sme mohli umyť nohy našim bratom tak, ako to urobil Ježiš. 

Tri slová: Choďte, bez strachu, aby ste slúžili. Nasledujúc tieto tri slová, zistíte, že kto evanjelizuje, je zároveň aj evanjelizovaný. Kto odovzdáva radosť viery, radosť aj získava. Drahí mladí, keď sa vrátite domov, nemajte strach byť ku Kristovi veľkodušní, svedčiť o jeho evanjeliu. V prvom čítaní, keď Boh posiela proroka Jeremiáša, dáva mu moc, aby „vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby budoval a sadil“ (Jer 1,10). Aj s vami je to tak. Prinášať evanjelium znamená prinášať Božiu silu a jej prostredníctvom vytrhávať a rúcať zlo a násilie; nivočiť a pustošiť bariéry egoizmu, netolerancie a nenávisti; budovať nový svet. Ježiš Kristus s vami počíta! Cirkev s vami počíta! Pápež s vami počíta! Mária, matka Ježišova a naša matka, nech vás vždy s láskavosťou sprevádza: „Choďte a učte všetky národy.“ Amen.

*

Na záver svätej omše odovzdal František piatim dvojiciam mladých ľudí sošku Krista Vykupiteľa, symbol mesta Rio de Janeiro z hory Corcovado. Vyslal ich ako zástupcov piatich svetadielov, z ktorých pochádzajú, aby sa stali hlásateľmi evanjelia. 

Potom Svätý Otec predniesol svoj tradičný príhovor pred nedeľnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána.

*

Drahí bratia a sestry, 

na záver tohto eucharistického slávenia, ktorým sme pozdvihli našu pieseň chvály a vďaky k Bohu za každú milosť získanú počas týchto Svetových dní mládeže, chcel by som sa ešte raz poďakovať Mons. Oranimu Tempestovi a kardinálovi Ryłkovi za slová, ktoré mi adresovali. Ďakujem tiež vám, drahá mládež, za všetky tie radosti, ktoré ste mi v týchto dňoch dali pocítiť. Zo srdca vám ďakujem! 

Teraz obráťme náš pohľad na nebeskú Matku, Pannu Máriu. Počas týchto dní, Ježiš vám sústavne opakoval pozvanie stať sa jeho učeníkmi-misionármi; počuli ste hlas dobrého Pastiera, ktorý vás volal po mene a vy ste rozpoznali ten hlas, ktorý vás volal (porov. Jn 10,4). Nie je azda pravdou, že v tomto hlase, ktorý sa rozozvučal vo vašom srdci, ste pocítili nežnosť Božej lásky? Okúsili ste krásu nasledovania Krista spoločne v Cirkvi? Lepšie ste pochopili, že Evanjelium je odpoveďou na túžbu po ešte plnšom živote? (porov. Jn 10,10) Je to pravda?

Nepoškvrnená Panna Mária sa prihovára za nás v nebi ako dobrá matka, ktorá sa stará o svoje deti. Mária nás učí svojím životom, čo to znamená byť učeníkom-misionárom. Vždy, keď sa modlíme Anjel Pána, pripomíname si udalosť, ktorá navždy zmenila ľudské dejiny. Keď anjel Gabriel oznámil Márii, že by sa mala stať matkou Ježiša, Spasiteľa, ona, i keď bez pochopenia plného významu daného zvolania, dôverovala Bohu, a odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38). A čo urobila hneď na to? Po tom, čo prijala milosť byť Matkou vteleného Slova, neponechala si tento dar pre seba. Cítila sa zodpovedná, vybrala sa na cestu, odišla z domu a ponáhľala sa poskytnúť pomoc príbuznej Alžbete, ktorá to potrebovala (porov. Lk 1,38-39). Uskutočnila gesto lásky, dobročinnosti, konkrétnej služby, prinášajúc Ježiša vo svojom lone. A toto gesto vykonala bez meškania! 

Toto je náš vzor, drahí priatelia! Prvou odpoveďou tej, ktorá získala najvzácnejší dar od Boha je to, že sa ponáhľa slúžiť a prinášať Ježiša druhým. Prosme Pannu Máriu, aby aj nám pomohla darovať Kristovu radosť našim blízkym príbuzným, našim známym, našim priateľom a všetkým. Nemajte nikdy strach byť veľkodušní spolu s Kristom. Oplatí sa to! Vydať sa na cestu a ísť s odvahou i obetavosťou, aby každý muž a každá žena mohli stretnúť Pána.

Drahá mládež, nabudúce sa na Svetových dňoch mládeže stretneme v roku 2016 v Krakove, v Poľsku. Na materinský príhovor Márie, prosme o svetlo Ducha Svätého na cestu, ktorá nás povedie do tejto novej etapy radostného slávenia viery a Kristovej lásky.

*

Oznámil v ňom teda aj miesto budúcich Svetových dní mládeže. Po tomto oznámení ho pozdravil prítomný krakovský arcibiskup kard. Stanislav Dziwisz, a pozval Františka a všetkých mladých do svojho mesta. Po oznámení nasledovali spontánne prejavy radosti, prirodzene najmä zo strany mladých Poliakov. V Riu ich bolo viac ako 2-tisíc . 

ad 3. V závere eucharistie predniesol príhovor kardinál Stanisław Ryłko, predseda Pápežskej rady pre laikov, spoluorganizátorky svetového stretnutia. Program apoštolskej cesty pápeža Františka pokračoval popoludní stretnutím s koordinačným výborom Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) v Sumaré. Pred odchodom na letisko Svätý Otec v Riu de Janeiro pozdravil dobrovoľníkov SDM. Príhovorom počas rozlúčkového ceremoniálu na medzinárodnom letisku Galeão v Rio de Janeiro sa František s Brazíliou rozlúčil a odletel naspäť do Ríma. Návratom Svätého Otca, v pondelok okolo poludnia, sa ukončí aj jeho prvá zahraničná cesta.