Svätý Otec pred Anjel Pána: Ježišovo posolstvo je život, svetlo, nádej

06.01.2014 08:20

Druhú nedeľu po Narodení Pána sa Svätý Otec napoludnie pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pri tejto príležitosti tiež ohlásil svoju apoštolskú cestu do Svätej zeme v máji 2014. Tým, ktorí prišli na Námestie sv. Petra aj za daždivého počasia, sa na úvod prihovoril takto:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Liturgia tejto nedele nám v Prológu Evanjelia sv. Jána znovu dáva do pozornosti najhlbší význam Ježišovho narodenia. On je Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom a postavilo si svoj „stan“, svoj príbytok, medzi ľuďmi. Evanjelista píše: «A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). V týchto slovách, ktoré nás nikdy neprestanú napĺňať úžasom, je celé kresťanstvo! Boh sa stal smrteľným, krehkým ako my, zdieľal našu ľudskú situáciu, okrem hriechu, no vzal na seba tie naše, akoby boli jeho vlastné. Vstúpil do našich dejín, stal sa naplno «Bohom s nami»! Ježišovo narodenie nám teda ukazuje, že Boh sa chcel zjednotiť s každým mužom a každou ženou, s každým z nás, aby nám sprostredkoval svoj život a svoju radosť.

Boh je takto Bohom s nami, Bohom, ktorý nás miluje, Bohom, ktorý s nami kráča. Toto je odkaz Vianoc: Slovo sa stalo telom. Vianoce nám takto zjavujú nesmiernu lásku Boha voči ľudstvu. Z tohto vyplýva aj oduševnenie, nádej nás kresťanov, že v našej chudobe vieme, že sme milovaní, že sme navštívení, že sme sprevádzaní Bohom. A hľadíme na svet a na dejiny ako na miesto, v ktorom treba kráčať s ním a spolu s druhými, smerom k novým nebesiam a novej zemi. S Ježišovým narodením sa narodil nielen nový prísľub, narodil sa nový svet, ale aj svet, ktorý môže byť vždy obnovený. Boh je stále prítomný, aby vzbudzoval nových ľudí, očisťoval svet od hriechu, ktorý ho robí zostarnutým, od hriechu, ktorý ho kazí. Nakoľko ľudské dejiny a aj osobné dejiny každého z nás môžu byť poznačené ťažkosťami a slabosťami, viera vo Vtelenie nám hovorí, že Boh je solidárny s človekom a s jeho dejinami. Táto blízkosť Boha k človeku, ku každému človeku, ku každému z nás, je darom, ktorý sa nikdy nepominie. On je s nami! On je Boh s nami! A táto blízkosť sa nikdy nepominie. Toto je radostná zvesť Vianoc: Božie svetlo, ktoré preniklo do srdca Panny Márie a sv. Jozefa, a ktoré viedlo kroky pastierov a mudrcov, žiari aj dnes pre nás.

V tajomstve vtelenia Božieho Syna je aj aspekt, ktorý sa spája s ľudskou slobodou, so slobodou každého jedného z nás. Božie Slovo si totiž rozkladá svoj stan medzi nami, hriešnymi a odkázanými na milosrdenstvo. A všetci by sme sa mali poponáhľať prijať milosť, ktorú nám on ponúka. Avšak, ako pokračuje Evanjelium sv. Jána, jeho «vlastní ho neprijali» (Jn 1,11). Aj my ho koľkokrát odmietame, radšej zostávame v uzavretosti do našich chýb a v úzkosti z našich hriechov. No Ježiš nám neprestáva ponúkať seba samého a svoju milosť, ktorá nás zachraňuje! Ježiš je trpezlivý. Ježiš vie vyčkávať. On nás vždy čaká. Toto je posolstvo nádeje, posolstvo spásy, staré a vždy nové. A my sme povolaní radostne dosvedčovať toto posolstvo evanjelia života, evanjelia svetla, nádeje a lásky. Pretože Ježišovo posolstvo je toto: život, svetlo, nádej, láska.

Nech nás Mária, Matka Božia a naša nežná Matka, vždy podopiera, aby sme zostali verní kresťanskému povolaniu a mohli sme naplniť túžby po spravodlivosti a pokoji, ktoré v sebe nesieme na začiatku tohto nového roka.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec ohlásil svoju novú apoštolskú cestu, ktorá povedie do Svätej zeme: „Drahí bratia a sestry, v atmosfére radosti, typickej pre toto vianočné obdobie chcem oznámiť, že od 24. do 26. mája tohto roku, ak Boh dá, uskutočním púť do Svätej zeme. Jej hlavným cieľom je pripomenúť si historické stretnutie medzi Pavlom VI. a patriarchom Atenagorom, ktoré sa udialo presne 5. januára, ako dnes, pred 50 rokmi. Púť bude mať tri etapy: Ammán, Betlehem a Jeruzalem - tri dni. Pri Svätom hrobe budeme sláviť ekumenické stretnutie so všetkými predstaviteľmi kresťanských cirkví Jeruzalema, spolu s patriarchom Bartolomejom z Konštantínopolu. Už odteraz vás prosím o modlitbu za túto púť, ktorá bude púťou modlitby.“

Ďalej sa pápež František podelil s veriacimi s radosťou z množstva vianočných a novoročných blahoželaní, ktoré mu prišli z celého sveta. Vyjadril svoju túžbu poďakovať sa každému: „Rád by som odpovedal na všetky, ale je to, žiaľ, nemožné! Preto chcem poďakovať zo srdca deťom za ich krásne obrázky. Ale naozaj sú krásne, deti vedia kresliť nádherné obrázky! Krásne, krásne, krásne! Ďakujem na prvom mieste deťom. Chcem poďakovať mladým, starým ľuďom, rodinám, farským a rehoľným spoločenstvám, združeniam, hnutiam a rozličným skupinám, ktoré mi vyjadrili svoju lásku a blízkosť. Prosím všetkých, aby sa naďalej za mňa modlili, potrebujem to, pre moju službu Cirkvi. Ďakujem!“

 

www.tkkbs.sk