Posolstvo pápeža Františka k misijnej nedeli

21.10.2013 11:33

Drahí bratia a sestry,

viera je vzácny Boží dar, ktorý otvára našu myseľ, aby sme Boha poznali a milovali. On chce vstúpiť do vzťahu s nami. Viera však musí byť prijatá, čo znamená, že potrebuje našu odpoveď, odvahu zveriť sa Bohu a žiť jeho lásku. Tento dar viery nie je vyhradený iba pre niekoľkých. Všetci by mali mať možnosť zažiť radosť zo spásy a z toho, že sú milovaní Bohom. Je to dar, ktorý si nik nemôže nechať pre seba, ale má sa oň podeliť. Ak by sme ho chceli len pre seba, stali by sme sa kresťanmi izolovanými, neplodnými a nezdravými. Preto ohlasovanie evanjelia je súčasťou Kristovho nasledovania a je trvalým príkazom, ktorý Cirkev neustále oživuje. Každé kresťanské spoločenstvo je zrelé až vtedy, keď vyznáva vieru, oslavuje ju s radosťou pri liturgii a preukazuje lásku k blížnemu. Rok viery nám pripomína výzvu, aby sme ohlasovali a svedčili o našej viere v Krista pred všetkými ľuďmi a národmi. To je pravý misijný rozmer, ktorý si dnes pripomíname, ale máme ho i napĺňať. Vždy by sme mali mať odvahu a radosť zo stretnutia s Kristom a z toho, že môžeme byť ohlasovateľmi jeho evanjelia. Ježiš prišiel medzi nás, aby nám priniesol spásu a poveril nás poslaním oznámiť to všetkým ľuďom, až po samý kraj sveta. Často vidíme, že sú to násilie, klamstvá a omyly, ktoré sa nám zdôrazňujú a ponúkajú. V našej dobe je preto ešte naliehavejšie ohlasovať a svedčiť o dobre evanjelia. Ono je posolstvom nádeje, zmierenia, jednoty a oznámenia Božej blízkosti, jeho milosrdenstva, jeho spásy a zvestovania, že moc Božej lásky je schopná premôcť temnotu zla a viesť cestou dobra. Človek dnešnej doby potrebuje bezpečné svetlo, ktoré osvecuje jeho cestu a ktoré môže získať len pri stretnutí s Kristom. Prinášajme teda tomuto svetu, spoju s naším svedectvom a láskou, nádej, ktorú dáva viera. Cirkev nie je podporná alebo mimovládna organizácia alebo podnik, ale spoločenstvo ľudí vedených Duchom Svätým, ktorí prežili a prežívajú zázrak stretnutia s Ježišom Kristom a túžia sa deliť o túto skúsenosť hlbokej radosti a o posolstvo spásy, ktoré nám On priniesol. Povzbudzujem všetkých, aby sa stali nositeľmi radostnej zvesti. Choďte teda a učte všetky národy, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás. To sú slová Boha, ktoré nám v dnešnú misijnú nedeľu adresuje.

Nech tento rok viery ešte viac posilní vzťah s Kristom, lebo iba v ňom je istota do budúcnosti a záruka pravej a trvalej lásky! K tomu Vám udeľujem svoje apoštolské požehnanie

 

+ František, pápež